x
Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti České dukáty s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to mezi společností ČESKÉ DUKÁTY s.r.o., IČO: 04889827, DIČ CZ04889827, se sídlem Rýdlova 1237/24, 251 01 Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255210, jako prodávajícím (dále taky „prodávající“) a kupujícím na straně druhé.
 2. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je dále ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

2. Před uzavřením kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží
 2. Nabídka zboží realizovaná prostřednictvím internetových stránek (dále jen „stránky“) prodávajícího má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tedy jedná se o pouhou výzvu k podání nabídky a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 1. Objednávka
 2. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, požadované množství, způsobu dopravy, způsob platby a následně potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Potvrzení objednávky
 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení prodávajícího o přijetí návrhu kupujícího je doručeno kupujícímu, a to nejčastěji prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Náklady vzniklé smluvním stranám při uzavírání kupní smlouvy si nese každá strana ze svého. Prodávající se okamžikem uzavření kupní smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 1. Výhrada vlastnického práva
 2. Prodávající si současně vyhrazuje vlastnické právo k věci do doby úplného zaplacení kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 1. Odevzdání, převzetí věci
 2. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, který je podnikatel, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (podnikatele) a umožní kupujícímu (podnikateli) uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Ve vztahu ke spotřebiteli prodávající odevzdá věc kupujícímu až tehdy, kdy spotřebiteli věc předá dopravce. O odeslání věci se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí. Prodávající je oprávněn připočíst náklady na zaslání věci k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
 1. Přechod nebezpečí škody na věci
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu. To neplatí v případě, že škoda byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Prodlením s převzetím věci kupujícím vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co prodávající poskytl dodatečně přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny věci. Pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě individuálně jinak, tak prodávající není povinen předat věc dříve, než mu bude prokazatelně uhrazena kupní cena věci.
 1. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace
 2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo obvykle očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, jakost nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním podmínkám), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 4. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci, a to jednak na elektronické adrese prodávajícího uvedené na stránkách v sekci „kontakty“ nebo v sídle prodávajícího, popř. u osoby, která bude na stránkách takto označena, a to v obvyklé provozní době. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, která nebrání běžnému užívání věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat zprávou na elektronickou adresu nebo prostřednictvím SMS.
 1. Ceny a platební podmínky
 2. Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých věcí jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání věcí zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírku.
 3. Kupující bere na vědomí, že mohou, byť ojediněle, nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o této skutečnosti. Kupující bere na vědomí, že v takovýchto případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
 4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 5. • platba v hotovosti či kartou při nákupu;
 6. • platba předem bankovním převodem;
 7. • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce, kdy kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
 1. Limitovaná nabídka
 2. Kupující nabízí zboží i v tzv. limitovaných edicích, které bývají vydávány při památných příležitostech, na oslavu osobností nebo historických událostí. Limitovaná edice je tvořena omezeným počtem kusů zboží se zvláštní sběratelskou hodnotou. Aby prodávající zajistil, že zboží z limitované edice bude mít možnost zakoupit širší počet kupujících, vyhrazuje si prodávající právo omezit počet kusů zboží z limitované edice, které prodá jednomu kupujícímu, případně blízkým osobám nebo osobám, které jsou s kupujícím jinak spojeny. Omezení počtu kusů bude určeno individuálně podle druhu a typu limitované edice a zboží bude vždy jako limitovaná edice označeno a bude uveden počet kusů, který kupující může zakoupit. Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu na zboží z limitované edice s kupujícím, pokud prodávající zjistí, že může dojít nebo dochází k obcházení ustanovení o omezení počtu prodaných kusů zboží z limitované edice ve prospěch jednoho kupujícího.

4. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení spotřebitele od smlouvy
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy počíná běžet ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, věci, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel však odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku nakládání s touto věcí jinak, než je nutné s ní nakládat s ohledem na její povahu a vlastnosti.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, pak prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel předá věci prodávajícímu. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li s věcmi poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá závaznosti a pohlíží se na ni tak, jako by nikdy nebyla uzavřena, a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá práva odstoupit od smlouvy.

5. Ujednání v souvislosti s ochranou osobních údajů – GDPR

 1. S ohledem na evropskou legislativu, a to konkrétně na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) tímto prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, procesní a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů osobních údajů. Dále prohlašuje, že přístup k těmto údajům mají jen smluvní zpracovatelé a orgány veřejné moci na základě zákonného zmocnění. Bližší informace o zpracování osobních informací jsou obsaženy v informačním memorandu o zpracování osobních údajů, které je zveřejněno na internetových stránkách www.ceskedukaty.cz.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Znění OP může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné OP jsou účinné dnem svého zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění OP nejsou změnou dotčena.
 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb. a dalšími právními předpisy v účinném znění.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018.

zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico